Di Linh hình thành vùng chuyên canh cà phê

Di Linh là vùng đất Bazan màu mỡ, có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 62.750 ha, khí hậu rất thích hợp đối với các loại cây công nghiệp mà đặc biệt là cây cà phê.