An sinh xã hội nhìn từ chính sách tín dụng nông nghiệp

Tây Nguyên đang mùa mưa. Sức sống những rẫy cà phê, hồ tiêu, cao su bắt nguồn từ hiệu ứng của chính sách tín dụng nông nghiệp đã "tưới mát" thêm cho mảnh đất ba-zan như càng xanh tươi hơn. 3