Cà phê Việt Nam: Muốn vượt “ngoại” cần chinh phục “nội”!

“Làm thế nào để ngành cà phê phát triển bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế?” là vấn đề chung mà các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp