Bón các chất trung, vi lượng cho cà phê

Ngoài việc bón ba chất đa lượng cơ bản cho cây trồng như đã nói ở những bài trước, cần phải quan tâm bón đủ các chất trung, vi lượng cho cây mới mong có một mùa cà phê năng suất cao, chất lượng tốt được. 54