(05-07-2015) Xuất khẩu cà phê: Nhìn từ các con số

Khó khăn trong xuất khẩu cà phê vướng ở cách làm, cách mua bán, cách nhìn nhận thị trường của doanh nghiệp và cơ quan quản lý.