Nhận diện một số loại sâu bệnh chính trên cây cà phê

Có thể nói không ai phủ nhận được sự đóng góp to lớn của cây cà phê trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá của nước ta trong những năm qua. Mỗi năm cây cà phê đã mang về một lượng kim ngạch trên 2 tỷ USD. 12