Hạn hán ở Brazil, thiệt hại đối với cà phê Brazil do thời tiết khô hạn

56