Xủ lý nước thải trong quá trình chế biến cà phê?

Nhờ bà con tư vấn cách xử lý nước thải trong quá trình chế biến cà phê để an toàn và giảm bớt mùi hôi khi thải ra môi trường? 2