Đề nghị hỗ trợ 8.000 tỷ đồng để doanh nghiệp mua điều ngăn giá giảm

Năng suất nhiều vườn điều tại các tỉnh Đông Nam Bộ giảm mạnh do thời tiết bất lợi nhưng giá bán thấp do doanh nghiệp không tìm được đầu ra.