(04-02-2016) Giá kỳ hạn tăng vừa đạt kỳ vọng. Rồi sao nữa?

Giá đóng cửa trên hai sàn đã qua mức mong đợi. Vấn đề còn lại là từ đây giá trên sàn bị “ngắt ngọn” hay không là do lực lượng bán hàng thực và đầu cơ hàng giấy. 11