Sương muối (sương giá) ảnh hưởng thế nào tới cây trồng?

Sương muối (sương giá) là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như muối ngay trên mặt đất, bề mặt cây cỏ hoặc các vật thể khác.