Đẹp mặt giấy

Đến năm 2010, cả nước sẽ ổn định diện tích khoảng 460.000ha để tập trung vào thâm canh tăng năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả; phát triển cà phê bền vững trên cả 3 mặt: Kinh tế, xã hội, môi trường...