(26-10-2015) Nghiên cứu các yếu tố căn bản của thị trường (fundamentals)

Phải biết tiên liệu cái gì trong các yếu tố căn bản sẽ xảy ra: người kinh doanh chuyên nghiệp thường có dự báo và nhiều khi dùng chúng để gây ảnh hưởng trực tiếp vào giá trước khi các yếu tố này xảy ra.