Nedcoffee: Dự trữ cà phê Việt Nam chỉ đủ dùng cho 3 tháng xuất khẩu

Nedcoffee cho biết, dự trữ cà phê của Việt Nam tính đến cuối tháng 5 là 187.343 tấn, trong đó 130.306 tấn nằm trong các kho ngoại quan. 6