Kháng giá là hiện tượng vật chất, không phải là ý chí

Nên hiểu kháng giá không phải là sức mạnh ý chí mà là một cái gì rất “vật chất”. Robusta trên thị trường kháng lại giá để tìm giá cao, nhưng khi chạm 39,5 triệu đồng, có thể có người đã bán/chốt giá để làm giá xuống. 26