Nông dân là lực lượng quan trọng trong phát triển

Giai cấp nông dân Việt Nam là lực lượng có đóng góp quan trọng nhất, là người sản xuất lương thực, thực phẩm nuôi sống xã hội