Cà phê kỳ hạn hay cà phê tương lai?

Cà phê đang giao dịch trên mạng nên gọi là "hợp đồng cà phê kỳ hạn" hay "hợp đồng cà phê tương lai" 20