Viễn cảnh vụ mùa cà phê 2010 – 2011 của nông dân

Năm nay hạn hán kéo dài khâu chăm sóc cà phê vất vã có một số vùng khan hiếm nước tưới, riêng tiền mua nước đã lên tới 40.000đ/tiếng 7