(17-12-2015) Giá robusta: một mình không chịu áp lực tăng lãi suất USD

Lãi suất USD tăng, giá kỳ hạn nông sản hạ trừ cà phê robusta tuy nhiên lo vẫn cần phải lo với đồng tiền Brazil và NDT Trung quốc 4