(06-08-2015) Dự báo sản lượng chỉ để nói cho vui thôi hay sao?

Chớ có nghĩ rằng giá hôm qua tăng là do hiệu ứng của dự báo sản lượng Brazil vụ mới. Thật ra giá tăng đã được dự kiến do đòi hỏi từ bản thân kỹ thuật thị trường. Đáng ra giá phải tăng mạnh hơn chứ không bấy nhiêu. Thị trường đang xem lời của Procafe chỉ là lời nói cho vui hay sao?