Xu hướng thị trường cà phê tuần 01-2016 (từ 04-09/01/2016)

Xét cả năm, giá 2 sàn kỳ hạn đều giảm: robusta -386 USD/tấn và arabica -39.90 cts/lb. Bình quân chung giá cả năm 2015 arabica giảm 24% và robusta giảm 19%. 9