(07-01-2016) Tiếc cho sàn cà phê không được chọn làm nơi trú ẩn an toàn cho vốn đầu cơ

Ngay từ đầu năm 2016, thị trường đã có những khủng hoảng khá bất ngờ nhưng lần này không được chọn làm nơi trú ẩn cho vốn của đầu cơ tài chính. 3