Thông tin thu hoạch cà phê của Việt Nam và thế giới

Thông tin thu hoạch cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên – Việt Nam. Cập nhật tình hình mùa vụ cà phê, thời điểm thu hoạch của các nước trồng cà phê trên thế giới.

Cà phê Việt Nam bắt đầu được thu hoạch từ tháng 10, cà phê Brazil thì được thu hoạch bắt đầu từ tháng 4.

48