Doanh nghiệp sản xuất phân bón lo lắng về Thông tư 41

Có thể sẽ có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác trong nước phải tạm dừng sản xuất hoặc đóng cửa vì không đáp ứng được các yêu cầu quy định tại các phụ lục hướng dẫn của Thông tư 41. 2