Nhiều mặt hàng đã đạt ngưỡng xuất khẩu

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực đang gặp khó khăn; trong khi đó, sự phục hồi của nền kinh tế thế giới lại chưa rõ nét. Thời gian tới, xuất khẩu cần phải có đột biến mới mong đạt kế hoạch đề ra cho cả năm 2010.