Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 03-06-2015

Đôi khi thực tế không đúng như vậy nhưng nhiều người tin dùng để làm hướng mua bán hàng thực trước khi mở cửa sàn cà phê robusta.