Phạt công ty sản xuất phân bón kém chất lượng

Đội quản lý thị trường phát hiện tại kho của Cty Minh Phát đang có 311 bao phân NPK các loại (mỗi bao 50 kg) đã được đóng gói chuẩn bị xuất bán.