Dự báo của USDA về mậu dịch cà phê thế giới vụ 2010/11

Trong vài năm trở lại đây, dự trữ cuối vụ và giá cả trên thị trường cà phê có quan hệ mật thiết với nhau... 1