Xuất khẩu nông sản: Cần quan tâm đến lợi ích nông dân

Năm 2012 tiếp tục là một năm thành công đối với xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khi kim ngạch đạt 27,54 tỷ USD, tăng 9,7% so với năm 2011. 1