Cafecontrol: Thay đổi nhân sự lãnh đạo

Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa Xuất nhập khẩu bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/10/2012.