Tây Bắc: Cà phê ngóng người mua

Cà phê Tây Bắc đang vào chính vụ, quả sai trĩu cành, đỏ rực, nhộn nhịp người thu hái. Thế nhưng tự nhiên cả tháng nay, không thấy ai nói đến chuyện thu mua cà phê thóc, cà phê nhân nữa... 2