Cà phê tặc - Trộm cắp cà phê vào mùa thu hoạch

Vấn nạn trộm cắp cà phê diễn ra ở các tỉnh Tây nguyên khi đến mùa thu hoạch. Người nông dân nên làm gì để bảo vệ thành quả của mình?