Vùng địa lý cà phê: Châu Mỹ

Các loại cà phê trên thế giới được phân bố và có những đặc thù khác nhau, tạo ra những hương vị và chất lượng đa dạng