Tin thời tiết sẽ không còn miễn phí (ngày 11/05/2015)

Những bản tin thời tiết chuyên sâu cho ngành nông nghiệp và nhiều ngành kinh tế khác có liên quan đến thời tiết sẽ không còn “cho không biếu không” nữa. 1