Sàn giao dịch NYSE Liffe London - Anh
Đơn vị giao dịch Lot = 10 tấn
Đơn vị tính USD/tấn
Biến động giá tối thiểu 1 USD/Tấn
Giờ giao dịch
  • Từ thứ 2 đến thứ 6
  • Mở cửa: 16:00, Đóng cửa: 00:30 (hôm sau)
Tháng giao dịch Tháng 3, 5, 7, 9, 11
Ngày giao dịch cuối cùng Vào buổi trưa ngày giao dịch cuối cùng của tháng giao hàng.

Tải bản hợp đồng đầy đủ ở đây (Tiếng Anh)