Sàn giao dịch BM&FBOVESPA (São Paulo, Brazil)
Nguồn gốc Cà phê Arabica từ Braxin
Đơn vị hợp đồng 100 bao, mỗi bao 60kg
Đơn vị giá USD/60kg
Biến động giá tối thiểu 0,05 USD/60kg
Giờ giao dịch
  • Từ thứ 2 đến thứ 6
  • Mở cửa: 19:00 - 02:35 (hôm sau)
Tháng giao dịch Tháng 3, 5, 7, 9, 12
Ngày giao dịch cuối cùng Sáu ngày làm việc trước ngày cuối cùng của tháng giao hàng.
Ngày thông báo cuối cùng Bảy ngày trước ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng

Tải bản hợp đồng đầy đủ ở đây (Tiếng Anh)