Sàn giao dịch NYSE Liffe Paris
Đơn vị giao dịch Lot = 15 tấn
Đơn vị tính EUR/tấn
Biến động giá tối thiểu 0,25EUR/Tấn
Giờ giao dịch 17:30 - 1:30 (hôm sau)
Tháng giao dịch Tháng 2, 3, 6, 8, 11