Báo động đỏ về tình trạng phá rừng ở VQG Yok Đôn

“Qua đấu tranh nội bộ, hiện đã xác định được một số đối tượng là kiểm lâm, con em cán bộ địa phương trực tiếp phá rừng hoặc tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, đăc biệt trong đó có vụ phá rừng liên quan đến con trai của một cán bộ vườn”.