(27-08-2015) Xuất khẩu cà phê tháng 8-2015 của Việt Nam lại giảm

Tiếng Anh cho Kinh doanh cà phê-Dễ quá! English For Coffee Commodity Trading. It's so easy! 1