(19-02-2016) ICO: Xuất khẩu cà phê quý đầu tiên niên vụ 2015/16 tăng

Tổng khối lượng xuất khẩu cà phê trong tháng 12-2015 được 9,3 triệu bao, 1,3% cao hơn cùng kỳ tháng 12-2014. Như vậy tổng khối lượng xuất khẩu cà phê trong quý 1 của năm kinh doanh cà phê 2015/16 (tức quý 4 theo niên lịch từ tháng 10 đến 12) đạt 26,9 triệu bao, […]