ICO: Xuất khẩu cà phê quý đầu tiên niên vụ 2015/16 tăng (ngày 19/02/2016)

Tổng khối lượng xuất khẩu cà phê trong tháng 12-2015 được 9,3 triệu bao, 1,3% cao hơn cùng kỳ tháng 12-2014.