(14-7-2016) Xuất khẩu cà phê Brazil tháng 6-2016 giảm do hụt tồn kho-Reuters

“Đến tháng 12 hay đến cả tháng 1-2016, lượng xuất khẩu Brazil sẽ lớn, nhưng từ tháng 1-2016 trở đi, chưa chắc chắn chuyện gì.