(21-03-2016) Giá nông sản biến động ít làm ảnh hưởng lợi nhuận của Louis Dreyfus.

Khả năng sắp tới giá nông sản khó tăng. “Cung ứng nông sản hai năm qua cao hơn cầu, làm giá xuống và biến động giá không sướng.” 10