Đắc Lắc: Các doanh nghiệp cà phê FDI đang làm gì?

Ngoài việc tận dụng triệt để những kẽ hở của pháp luật Việt Nam để thâu tóm vùng nguyên liệu càphê, các doanh nghiệp FDI tại Đắc Lắc chỉ xuất khẩu càphê thô với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng thấp. 14