(14-01-2016) Giá kỳ hạn cà phê tăng nghịch chiều với tin sản lượng

Con số ước báo cho sản lượng Brazil của mỗi nơi một khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà người kinh doanh cần lưu ý là dự báo này có khuynh hướng tăng 1