Diện tích và sản lượng cà phê Việt Nam (1990-2008)

Diện tích, sản lượng cà phê Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2008. Chỉ số phát triển so với năm trước đó thống kê hằng năm. 1