Nông dân có xu hướng tích trữ cà phê

Hiện tại, tình hình thu hoạch cà phê ở Tây Nguyên vẫn đang trong thời kỳ chính vụ, ước thu hoạch đến nay đạt khoảng gần 50% sản lượng của niên vụ 2009 –2010.