(01-07-2015) Giá cà phê xuống dù mua bán hàng thực yếu

Sàn được sử dụng cho các giao dịch của đầu cơ, mua bán mới trên thị trường hàng thực không phản ánh mấy trên sàn. 6