(17-8-2016) Tồn kho cà phê tháng 7-2016 vùng Bắc Mỹ tăng

Tại Bắc Mỹ, thường tháng Bảy hàng năm là tháng GCA có tồn kho tăng, từ tháng 8 đến 12 lại là chu kỳ giảm.