(18-06-2015) Vắt giá, cơ hội “ăn theo” giá tăng?

Đợt vắt giá này thật ra chỉ làm lợi cho người có hàng sẵn ở các kho tại sàn London và người đã mua trước hàng giấy trên sàn kỳ hạn. 17