Giá trừ lùi trong mua bán cà phê là gì, và cách tính như thế nào?

Giá trừ lùi trong mua bán cà phê là mức giá mà bên mua trừ vào giá của bên bán. Thường là do vấn đề về chất lượng và thương hiệu. 24